HT0A7893.jpg

The seven steps in our production processes.

HT0A7960-1.jpg

Første trinn i produksjonsprosessen er koking. Hensikten med kokingen er å frigjøre fettet i fisken og forhindre bakteriologiske problemer videre i prosessen.

Kokingen er også viktig for å oppnå optimal kvalitet og kapasitet videre i produksjonen.

Andre trinn i prosessen er å sile av meste mulig av den frie væsken (vann og fett) før resten av fisken ledes inn i en presse for å presse ut mest mulig av restvæsken.

Fiskeråstoffet er derved skilt i to separate fraksjoner. En væskedel og en tørrstoffdel. Væskedelen kalles pressvæske, og tørrstoffdelen kalles presskake. Målet er å oppnå en presskake med lavest mulig innhold av væske, og en pressvæske med lavest mulig innhold av tørrstoff. Presskaken transporteres videre til tørking.
 

HT0A7888.jpg

Tredje trinn i prosessen er separering med dekanter.

Pressvæsken pumpes til en dekanter (sentrifuge) som har til oppgave å skille ut mest mulig av tørrstoffet som fortsatt finnes i pressvæsken.Tørrstoffet som skilles ut kalles grakse og blandes med presskaken. Den gjenværende væsken fra dekanteren kalles dekantervæske. Den inneholder fortsatt fett og fint tørrstoff (slam).

Fjerde trinn i prosessen er separering med separator. Dekantervæsken pumpes til en separator (sentrifuge) som har som oppgave å skille ut fettet fra væsken. Fettet går videre til rensing i egne oljeseparatorer og deretter til oljelager og lagres som ferdig fiskolje.
Restvæsken etter separering inneholder fortsatt ca. 8% fint tørrstoff (slam). Denne væsken kaller vi limvann.      

HT0A7867.jpg

Femte trinn i prosessen er inndamping. Limvannet blir pumpet til en inndamper.

Her blir mest mulig av vannet fjernet.

Etter inndampingen sitter vi igjen med en væske med mellom 20 og 35% tørrstoff. Denne væsken kaller vi konsentrat. Konsentratet pumpes videre til tørking.

Sjette trinn i prosessen er tørking. Tørkens oppgave er å fjerne vann fra fast stoff.  Tørkegodset består av presskake fra pressen, grakse fra dekanterne og limvannskonsentrat  fra inndamperne.  På Vedde har vi en to tinns tørkeprosess.  Tre damptørker sørger for å få vannprosenten ned i 35-40% før melet går videre til LT (lavtemperaturtørken) der skånsom tørking, for bevare den biologiske fordøyeligheten i melet, sørger for å få vanninnholdet i tørrstoffblandingen ned til ca. 8 %.

HT0A8045.jpg

Syvende og siste trinn i prosessen er kjøling og mølling.

Tørrstoffet er nå blitt til fiskemel. Melet transporteres til en kjøler hvor luft med utetemperatur benyttes for å kjøle det ned til ca. 25°C. Deretter mølles melet til ønsket finhet og transporteres til ferdigvarelageret hvor det lagres i bulk, 25/40 kg papirsekk eller 1000 kg big bags.

Egenkontroll

- inkludert risikoanalyse HACCP I henhold til foreskrift om fiskemel og fiskeolje m.v. fastsatt 26. mars 1999 har Vedde AS utarbeidet og innført et egenkontrollsystem, som er gjennomgått og godkjent av Mattilsynet.  Vi har godkjenningsnummer M-43.
 
I tillegg så har vi følgende håndbøker:

  • Kvalitetshåndboken:  Gir en beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Vedde AS, og er i tillegg den overordnede dokumentasjon av bedriftens internkontrollsystem.
  • HMS håndboken: Gir en beskrivelse av den interne HMS organiseringen, HMS policy, opplæring,instrukser, avvikshåndtering etc.
  • Prosesshåndboken: Dens prosedyrer og planer skal sikre at alle vesentlige avvik som oppdages blir behandlet på en forsvarlig måte.  Den skal hindre utilsiktet bruk av produkter med avvik, søke årsakene til avvik og iverksette tiltak for å hindre gjentakelse.

Your contacts

Ola Dybvik.jpg

Ola Dybvik

Chief Executive Officer